SICK安全光幕/光栅 C40S-1304DA010(1018771)

 上一页:德国SICK传感器 安全光栅WL12-3P2431 |   下一页:德国SICK光电传感器WL9-2P430
SICK安全光幕/光栅 C40S-1304DA010(1018771)
描述:
SICK安全光幕/光栅 C40S-1304DA010(1018771)简介

C4000标准型
技术规格综述
保护区域高度(依类型而定)
扫描区域(取决于具体类型)
分辨率(依型号而定)
安全等级
外壳防护等级
150毫米至1800毫米
0米至8米/0米至19米
14毫米/ 20 毫米/ 30 毫米/ 40 毫米
4级(IEC 61496)、SIL3(EN 61508)IP65
UE10-3OS 继电器模块
具体组合方式请参阅附件“SICK传感系统和安全控制解决方案”。
与SICK安全控制解决方案的组合系统增值
应用:
汽车与车辆制造、成形机工具、塑料与橡胶工业、电子工业、机器人、印刷造纸业、木材加工、码堆机
在一个工业机器人上进行危险点保护 在一个装配线上对危险点进行保护
产品描述
C4000标准型安全光幕可以对任何需要进
行危险点保护和危险区域保护的地方进行可靠的、具有高成本效益的保护:通过7段显示器进行调整和诊断对状态信息进行诊断输出通过RS-232界面进行诊断和配置在延长连接上的紧急停止按钮或者重启按钮装置都进行了预配置,因此调试速度很快使用克隆插头,快速直接的进行配置。

其他型号推荐

订货号      型号 订货号      型号 订货号      型号
DME3000-111 OD50-10P840 6028594  WS/WE100-P4339
DME3000-311 OD50-10N142 6026041  WS/WE100-P4339
DME3000-111P OD50-10N840 6026042  WS/WE100-P1339
DME3000-211 OD30-04P142 6026047  WS/WE100-P3239
DME3000-212 OD30-04P840 6026048  WS/WE100-P3339
DME3000-232 OD30-04N142 6028690  WS/WE100-N1432S02
DME3000-211P OD30-04N840 6026027  WS/WE100-N1432
DME5000-111 OD100-35P142 6028585  WS/WE100-N4330
DME5000-112 OD100-35P840 6028589  WS/WE100-P4430
DEM5000-113 OD100-35N142 6026040  WS/WE100-N1439
DME5000-114 OD100-35N840 6026046  WS/WE100-N3439
DME5000-115 OD130-50P142 6028592  WS/WE100-N4439
DME5000-121 OD130-50P840 6026043  WS/WE100-P1439
DME5000-122 OD130-50N142 6026049  WS/WE100-P3439
DME5000-123 OD130-50N840 6028595  WS/WE100-P4439
DME5000-124 OD250-150P142 6026025  WS/WE100-N1232
DME5000-211 OD250-150P840 6026031  WS/WE100-N3230
DME5000-212 OD250-150N142 6026028  WS/WE100-P1232
DME5000-213 OD250-150N840 6026035  WS/WE100-P3230
DME5000-214 ODC100-P110 6026037  WS/WE100-P3430
DME5000-215 ODC100-N110 6026030  WS/WE100-P1432
DME5000-221 ODC100-P120 6037850  WT100-N1402
DME5000-222 WTA24-P5201 6036501  WT100-N1409
DME5000-223 WTA24-P5401 6037851  WT100-N3400
DME5000-224 WTA24-P5501 6036502  WT100-N3409
DME5000-311 WTA24-P5201S04 6037852  WT100-N4400
DME5000-312 GTB6-N1211 6036503  WT100-N4409
DME5000-313 GTB6-N1212 6037853  WT100-P1402
DME5000-314 GTB6-N4211 6036504  WT100-P1409
DME5000-315 GTB6-N4212 6037854  WT100-P3400
DME5000-321 GTB6-P1211 6036505  WT100-P3409
DME5000-322 GTB6-P1212 6037855  WT100-P4400
DME5000-323 GTB6-P4211 6036506  WT100-P4409
DME5000-324 GTB6-P4212 6037856  WL100-N1402
DT200-111 GTE6-N1211 6036507  WL100-N1409
DT200-111A01 GTE6-N1212 6037857  WL100-N3400
DML40-1111 GTE6-N4211 6036508  WL100-N3409
DML40-1211 GTE6-N4212 6037858  WL100-N4400
DMT5-1111 GTE6-P1211 6036509  WL100-N4409
DMT5-1211 GTE6-P1212 6037859  WL100-P1402
DMT10-1111 GTE6-P4211 6036510  WL100-P1409
DMT10-1211 GTE6-P4212 6037860  WL100-P3400
DMT10-1113 GL6-N1111 6036511  WL100-P3409
DMT10-1213 GL6-N1112 6037861  WL100-P4400
DS60-P21111 GL6-N4111 6036512  WL100-P4409
DS60-P21311 GL6-N4112 6030717  WS/WE100L-E1131
DS60-P41111 GL6-P1111 6030718  WS/WE100L-E2131
DS60-P41311 GL6-P1112 6030719  WS/WE100L-E2231
DS60-N21111 GL6-P4111 6030714  WS/WE100L-F1131
DS60-N21311 GL6-P4112 6030715  WS/WE100L-F2131
DS60-N41111 GSE6-N1111 6030716  WS/WE100L-F2231
DS60-N41311 GSE6-N1112 1016091  WL12-2N420
DS60-P21211 GSE6-N4111 1016095  WL12-2P120
DS60-N21211 GSE6-N4112 1016101  WL12-2P420
DS60-P41211 GSE6-P1111 1041101  WL12-2P420S56
DS60-P31111 GSE6-P1112 1016090  WL12-2N190
DS60-P31311 GSE6-P4111 1016094  WL12-2N490
DS60-P51111 GSE6-P4112 1016100  WL12-2P190
DS60-P51311 REF-PLUS-R25 1016107  WL12-2P490
DS60-N31111 REF-PLUS-R50 1016080  WL12-2B560
DS60-N31311 PL50A 1016877  WL12-2B560S42
DS60-N51111 P45A 1022028  WL12-2B560F20
DS60-N51511 REF-DG-K 1016105  WL12-2P460
DS60-P11121 P250 1023446  WL12-2P460S47
DS60-N11121 PL80A 1016083  WL12-2B560S37
DS500-P111 PL40A 1041537  WL12-3V2431
DS500-P211 PL31A 1029868  WL12GC-2P2434
DS500-N111 PL30A 1016154  WS/WE12-2N130
DS500-N211 PL20A 1016155  WS/WE12-2N430
DT200-111 BEF-KHS-L01 1022031  CLV420-0010
DT200-111A01 BEF-W100-A 1022032  CLV420-1010
DT500-A111 DOL-0803-G02MC 1022033  CLV420-2010
DT500-A211 DOL-0803-G05MC 1026400  CLV420-2010S01
DT500-A112 DOL-0803-G10MC 1022034  CLV420-3010
DT500-A212 DOL-0804-G02MC 1026344  CLV420-3010S02
DT60-P111B DOL-0804-G05MC 1027550  CLV420-1910S03
DT60-N111B DOL-0804-G10MC 1022547  CLV421-0010
DT60-P111B0520 DOL-0803-W02MC 1022616  CLV421-1010
DT60-P111B0253 DOL-0803-W05MC 1022617  CLV421-2010
DT60-N111B0253 DOL-0803-W10MC 1022618  CLV421-3010
DT60-P111Bbbee DOL-0804-W02MC 1022548  CLV422-0010
DL60-P111B DOL-0804-W05MC 1022619  CLV422-1010
DL60-N111B DOL-0804-W10MC 1022620  CLV422-2010
DL60-P111B0024 DOL-0803-W02M 1022621  CLV422-3010
DL60-P111B0210 DOL-0803-W05M 1025486  CLV422-3910S01
DL60-N111B0024 DOL-0803-W10M 1017585  CLV430-0010
DL60-P111Bbbee DOL-0804-W02M 1016744  CLV430-2010
DL60-N111Bbbee DOL-0804-W05M 1016705  CLV430-1010
OD30-04N152 DOL-0804-W10M 1022632  CLV430-1010S0
OD30-04P152 DOL-0803-G02M 1017981  CLV430-6010
OD30-04N850 DOL-0803-G05M 1017622  CLV431-0010
OD30-04P850 DOL-0803-G10M 1016679  CLV431-1010
OD50-10N152 DOL-0804-G02M 1016746  CLV431-2010
OD50-10P152 DOL-0804-G05M 1016747  CLV431-3010
OD50-10N850 DOL-0804-G10M 1017982  CLV431-6010
OD50-10P850 型号线缆接插件 1017623  CLV432-0010
OD80-15N152 DOL-0803-G02M 1016680  CLV432-1010
OD80-15P152 DOL-0803-G05M 1016748  CLV432-2010
OD80-15N850 DOL-0803-G10M 1016749  CLV432-3010
OD80-15P850 DOL-0803-W02M 1017983  CLV432-6010
OD100-40N152 DOL-0803-W05M 1041105  CLV485-0010
OD100-40P152 DOL-0803-W10M 1043569  CLV485-1010
OD100-40N850 DOL-0804-G02M 1016958  CLV490-0010
OD100-40P850
1016959  CLV490-1010
OD250-150N152 WT100-N1419 1019311  CLV490-2010
OD250-150P152 WT100-N1439 1019313  CLV490-3010
OD250-150N850 WL100-N1439 1018872  CLV490-6010
OD250-150P850 1019094  CLV490-7010
OD25-05P132 6026038  WS/WE100-N1239 1016960  CLV490-0011
OD25-05P830 6026044  WS/WE100-N3239 1016961  CLV490-1011
OD25-05N132 6028593  WS/WE100-P4239 1019312  CLV490-2011
OD25-05N830 6028590  WS/WE100-N4239 1019314  CLV490-3011
OD50-10P142 6028591  WS/WE100-N4339 1019095  CLV490-6011
1019096  CLV490-7011


现货特价:
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
,FESTO 159670 PUN-12x2-BL
,FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
,NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN


序号 品 牌 货名  规格
1 SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
2 SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
3 SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
4 SICK 1051784 GTE6-N1212


相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪
主营品牌:西科SICK ,邦纳BANNER ,得利捷datalogic ,三菱SMC ,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,德国威格勒Wenglor

更多产品请进:上海远康自动化阿里巴巴店铺

 上一页:德国SICK传感器 安全光栅WL12-3P2431 |   下一页:德国SICK光电传感器WL9-2P430

发布时间: 2015-5-24 22:26:18   阅览次数:4583  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫一扫微信询价 上海远康自动化科技有限公司
扫一扫电话询价 上海远康自动化科技有限公司